Hướng dẫn tổ chức cho sinh viên lao động giảm điểm phạt.

Huong dan to chuc cho sinh vien lao dong giam diem phat.

Buoc 1. SV vi pham ky luat (dien duoc lao dong giam diem phat) sau khi nhan thong bao cua Khoa (don vi co SV) hoac Ban quan ly KNT ve muc do vi pham (trong thoi gian 15 ngay ke tu ngay nhan thong bao) lam don xin lao dong giam diem phat tai van phong Khoa/Vien theo mau BM.01.QT.CTSV.03 (hoac tai tai trang Web: http://www.vimaru.edu.vn muc Van ban bieu mau\Phong Cong tac SV) dien day du thong tin, ky ten va nop cho Tro ly CTSV.

Buoc 2. Tro ly CTSV Khoa/Vien ky xac nhan cac loi duoc lao dong giam diem va tong so diem duoc giam sau khi lao dong, trinh Ban Chu nhiem Khoa/Vien.

Buoc 3. Ban Chu nhiem Khoa/Vien phan cong cong viec cho SV va cu don vi tiep nhan lao dong phan cong cong viec cu the.

Buoc 4. Don vi truc tiep su dung lao dong cho SV lao dong, sau khi SV lao dong don vi truc tiep su dung lao dong ky nhan xet va danh gia ket qua lao dong, chuyen Tro ly CTSV Khoa/Vien.

Buoc 5. Tro ly CTSV Khoa/Vien ky nhan so diem duoc tru sau khi SV da tien hanh lao dong giam diem. So diem con lai, neu nam trong khung duoi 15 diem thi duoc tinh vao so diem diem phat tich luy, neu nam trong khung tu 15 den 20 diem thi Ban Chu nhiem Khoa/Vien ra quyet dinh Khien trach, neu nam trong khung tu 21 den 25 diem thi Ban Chu nhiem Khoa/Vien ra quyet dinh Canh cao.

Buoc 6. Ban Chu nhiem Khoa/Vien gui danh sach va cac QD ky luat ve Phong CTSV theo bao cao thang (BM.02.QT.CTSV.03) (Luu y so lan duoc LDGD doi voi tung nganh- Nganh di bien 1 ky 2 lan; cac nganh khac 1 ky 1 lan)

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN