Xử lý sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra

Dieu 31. Xu ly sinh vien vi pham cac quy dinh ve thi, kiem tra.

1. Trong khi du kiem tra thuong xuyen, thi ket thuc hoc phan (goi chung la thi) neu vi pham quy che, sinh vien se bi xu ly doi voi tung hoc phan da vi pham.

2. Sinh vien di thi ho hoac nho nguoi thi ho deu bi ky luat o muc dinh chi hoc tap 1 nam doi voi truong hop vi pham lan thu nhat va buoc thoi hoc doi voi truong hop vi pham lan thu hai.

3. Tru truong hop nhu quy dinh tai Khoan 2 cua Dieu nay, muc do sai pham va khung xu ly ky luat doi voi sinh vien vi pham duoc thuc hien theo cac quy dinh cua Quy che tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy, cu the nhu sau:

a) Khien trach ap dung doi voi nhung sinh vien vi pham loi mot lan:

- Nhin bai cua ban, trao doi voi ban trong khi thi.

- Sinh vien bi khien trach trong khi thi hoc phan nao se bi tru 25% diem thi hoc phan do.

b) Canh cao doi cac sinh vien vi pham mot trong cac loi sau day:

- Da bi khien trach mot lan nhung trong gio thi hoc phan do van tiep tuc vi pham.

- Trao doi bai lam hoac giay nhap cho ban.

- Chep bai cua nguoi khac. Nhung bai thi da co ket luan la giong nhau thi bi xu ly nhu nhau. Sinh vien bi ky luat canh bao trong khi thi hoc phan nao se bi tru 50% diem thi cua hoc phan do.

c) Dinh chi thi doi voi cac sinh vien vi pham mot trong cac loi sau day:

- Da canh bao mot lan nhung trong gio thi hoc phan do van tiep tuc vi pham.

- Su dung cac phuong tien ky thuat thu, phat, truyen tin, ghi am, ghi hinh, thiet bi chua dung thong tin de gian lan trong qua trinh lam bai thi va qua trinh cham thi.

- Mang vao phong thi tai lieu (du chua su dung), vu khi, chat gay no, gay chay, cac vat dung nguy hai khac.

- Dua de thi ra ngoai khu vuc thi hoac nhan bai giai tu ngoai vao phong thi.

- Lam bai khong dung voi noi dung de thi cua minh; gia mao chu ky cua Can bo coi thi.

- Co hanh dong gay go, de doa can bo co trach nhiem trong ky thi hoac cac sinh vien khac.

Sinh vien bi ky luat dinh chi thi thi nhan diem Y = 0 va phai ra khoi phong thi ngay sau khi lap bien ban.

Sinh vien vi pham quy che thi ngoai cac hinh phat tren con bi ky luat theo cac dieu khoan cua Quy che sinh vien hien hanh cua Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam.

4. Lap bien ban va xu ly ket qua thi.

Doi voi nhung sinh vien vi pham quy che thi, Can bo coi thi deu phai lap Bien ban va tuy muc do nang nhe phai de xuat muc do xu ly ky luat theo mot trong cac hinh thuc tren. Bien ban xu ly ky luat co gia tri ngay ca khi sinh vien khong ky ten vao Bien ban, trong truong hop nay can bo coi thi can ghi ro "sinh vien khong ky ten".

Cac bien ban doi voi hinh thuc khien trach, canh bao, dinh chi thi duoc bo chung vao tui bai thi de can bo cham thi biet va thuc hien xu ly khi len diem tui bai thi va duoc luu tru tai don vi to chuc thi.

Doi voi hinh thuc tu dinh chi hoc tap den buoc thoi hoc thi Can bo coi thi lap bien ban, thu tang vat va de xuat muc ky luat. Truong Khoa/Vien hop Hoi dong ky luat cap Khoa/Vien xem xet va de xuat muc do xu ly len Hoi dong ky luat sinh vien cap Truong (thong qua Phong Cong tac sinh vien). Hinh thuc ky luat cuoi cung do Hoi dong ky luat Truong quyet dinh.

Doi voi truong hop vi pham khac, tuy theo tinh chat va muc do vi pham, Hoi dong ky luat truong se xem xet xu ly ky luat theo cac hinh thuc da neu tren.

Cuoi moi ky thi, Bo mon co hoc phan thi co trach nhiem gui cac Bien ban ky luat phong thi cho Khoa phu trach sinh vien. Voi nhung hoc phan thi roc phach do Nha truong to chuc thi Phong Khao thi & Dam bao chat luong se tong hop cac bien ban xu ly sinh vien va gui ve cac Khoa/Vien chu quan sinh vien.

Sau moi ky thi Truong Khoa/Vien co trach nhiem bao cao thong ke bang van ban len Ban Giam hieu (thong qua Phong Khao thi & Dam bao chat luong) tong hop tinh hinh vi pham ky luat thi cua sinh vien ma Khoa/Vien minh phu trach.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN