Thông báo

THÔNG BÁO QUAY TRỞ LẠI GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TẠI GIẢNG ĐƯỜNG (09/03/2021)

https://drive.google.com/file/d/1ej9XPZbSHlykjROBSXTtKHo094KcLB0D/view?u...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG DỊP TẾT CANH TÝ 2020 (09/01/2020)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-Thuc-hien-cong-tac-sinh-vien-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-Canh-Ty-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 (đợt 1) (09/01/2020)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Le-Tot-nghiep-nam-2020-dot-1

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học (09/01/2020)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Nghi-dinh-Quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-sua-doi-bo-sung-mot

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ (09/12/2019)

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ   LỜI GIỚI THIỆU................................................................................................................................3   PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN