Cty TNHH SIN CHI Việt Nam tuyển dụng

Cty TNHH SIN CHI Viet Nam la cong ty co 100% von dau tu cua Dai Loan, duoc thanh lap theo Giay phep dau tu so 022 043 000 022 ngay 11/01/2008 do Ban Quan ly cac Khu Che xuat va Cong nghiep Hai Phong cap.
Dia chi: Khu cong nghiep Do Son, Hai Phong.
Hoat dong san xuat chinh cua cong ty: San xuat cac loai dung cu nha bep,san xuat may lap rap cac loai may lam keo,linh kien o to,linh kien dien tu,cac san pham dung cu gia dinh bang hop kim nhom,hop kim kem.
Hien nay do nhu cau cong viec cong ty chung toi can tuyen cac ban sinh vien da tot nghiep hoac moi tot nghiep muon tim viec lam yeu cau nhu sau:

1 Yeu cau:
1.1 Vi tri ky su cong trinh
- So luong: 02 nguoi 
- Gioi tinh: Nam, nu, tuoi tu 25-30
- Tot nghiep dai hoc chuyen nganh che tao may, ky su co khi. Co kha nang doc, hieu ban ve che tao may, Biet tieng Anh la mot loi the. Vi tinh van phong, autocat 2D thanh thao. 
- Nhiet tinh trong cong viec, co y chi phan dau hoc hoi va co kha nang lam viec lau dai tai cong ty

1.2 Vi tri ky su cap cao Quan ly chat luong (QA-QC)
- So luong : 01 nguoi
- Gioi tinh: Nam, tuoi tu 25-35
- Tot nghiep dai hoc chuyen nganh co khi che tao may. Co it nhat 2 nam kinh nghiem trong linh vuc quan ly chat luong, hieu ro ve ISO 9001-2015. Su dung 7 cong cu trong quan ly chat luong va thuc hien doi sach theo phuong phap 8D va 5 tai sao. Uu tien tieng Anh thanh thao.
- Muc luong hap dan.

2 Quyen loi: 
- Muc luong: Thoa thuan
- Thoi gian lam viec: Hanh chinh, nghi chu nhat
- Duoc huong cac che do theo luat lao dong quy dinh va nhung phuc loi quy dinh cua cong ty.
- Phuong tien di lam: tu tuc
- Uu tien nhung ung vien gan khu vuc Do Son, Kien Thuy, hoac Duong Kinh
- Duoc lam viec trong moi truong nang dong va co kha nang thang tien

NOP HO SO VA LIEN HE: 
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1: (+84) 904. 523. 523;
Mobile 2: (+84) 888. 38.78.79
Fax: (+84) 313. 625. 175;
Email: duchanh@vimaru.edu.vn
https://www.facebook.com/duchanhvmu
Web: www.vimaru.edu.vn

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN