NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Mục tiêu đào tạo và Chương trình đào tạo của Trường ĐHHHVN (10/01/2018)

Dieu 2. Muc tieu dao tao va Chuong trinh dao tao 1. Muc tieu dao tao cua Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam la dao tao ra nhung cu nhan, ky su: a) Co kien thuc co ban, co chuyen mon sau rong, co ky nang thuc hanh tot va kha nang thich ung cao trong...

Khối lượng đăng ký, điều kiện đăng ký tín chỉ học tập (10/01/2018)

Khoi luong dang ky, dieu kien dang ky tin chi hoc tap a) Khoi luong hoc tap ma moi sinh vien phai dang ky trong hoc ky (Hoc ky I-B va Hoc ky II) tu 12 den 30 tin chi. Doi voi nhung sinh vien dien canh bao hoc tap, Nha truong cho phep dang ky so tin...

Đăng ký học tập (10/01/2018)

Dang ky hoc tap a) Dang ky hoc dung tien do: SV dang ky cac hoc phan theo tien do thiet ke cua chuong trinh dao tao. b) Dang ky hoc lai: SV dang ky hoc lai cac hoc phan bi diem F cung voi SV cac lop khoa sau. c) Dang ky hoc vuot: - Neu sinh vien...

Miễn thi (10/01/2018)

Mien thi Mien thi la mot hinh thuc thuong diem cho sinh vien da dang ky va hoan thanh xuat sac cac yeu cau bat buoc cua hoc phan, dong thoi dat diem cao trong cac ky thi Olympic cap Truong hoac cap Quoc gia. Ngoai phan thuong ve vat chat, Nha truong...

Nghỉ ốm (10/01/2018)

Dieu 13. Nghi om 1. Sinh vien bi dau om, tai nan trong qua trinh hoc tap, phai lam cac thu tuc sau day: a) Cham nhat 07 ngay sau khi bi om hoac tai nan, sinh vien nop cho Phong CTSV bo Ho so gom: Don trinh bay co xac nhan cua CVHT, GVK va Truong...

Rút bớt học phần đã đăng ký (10/01/2018)

Dieu 12. Rut bot hoc phan da dang ky 1. Neu sinh vien nhan thay khong the hoan thanh tot khoi luong hoc tap da dang ky thi co the lam don xin rut mot so hoc phan (theo mau) voi dieu kien dam bao so tin chi toi thieu cho phep cua moi hoc ky theo quy...

Vắng thi có phép (điểm P) (10/01/2018)

Vang thi co phep (diem P) a) Diem P duoc Khoa/Vien/ Phong Khao thi va DBCL cap cho sinh vien trong truong hop: - Sinh vien da dang ky hoc phan, da hoc va du dieu kien du thi hoc phan do. - Vi nhung ly do chinh dang (om dau, tai nan, hoan canh dac...

Nghỉ học tạm thời, cho thôi học (10/01/2018)

Dieu 15. Nghi hoc tam thoi, cho thoi hoc Dieu kien xin nghi hoc tam thoi Sinh vien duoc quyen xin nghi hoc tam thoi va duoc bao luu ket qua da hoc trong cac truong hop sau day:

Học cùng lúc hai chương trình (10/01/2018)

Dieu 16. Hoc cung luc hai chuong trinh 1. Sinh vien hoc cung luc hai chuong trinh la sinh vien co nhu cau dang ky hoc them mot chuong trinh thu hai de khi tot nghiep duoc cap hai van bang. 2. Dieu kien va thu tuc de hoc cung luc hai chuong trinh: a...

Đánh giá học phần (10/01/2018)

Danh gia hoc phan Phuong thuc tinh diem qua trinh (diem X) do cac Bo mon de xuat va Truong Khoa/Vien/Trung tam phe duyet de thuc hien, gui 01 ban ve Phong Khao thi & Dam bao chat luong de luu tru  de kiem tra, doi chieu khi can thiet. Hinh thuc...

Xử lý buộc thôi học (10/01/2018)

Dieu 24. Xu ly buoc thoi hoc Sau moi hoc ky, sinh vien bi buoc thoi hoc neu roi vao mot trong cac truong hop sau: a) Da bi canh bao hoc tap muc 2, nhung ket qua cua lan xu ly tiep theo van khong duoc cai thien va tiep tuc bi canh bao hoc tap theo...

Cảnh báo học tập (10/01/2018)

Dieu 23. Canh bao hoc tap Canh cao hoc tap la hinh thuc canh bao cho sinh vien ve ket qua hoc tap yeu kem cua ban than cuoi moi hoc ky, dong thoi la co so de Nha truong xem xet buoc thoi hoc. Canh bao hoc tap co 2 muc, co tinh tich luy va tinh giam...

Làm đồ án/khóa luận/thi tốt nghiệp (10/01/2018)

Dieu 25. Lam do an/khoa luan/thi tot nghiep 1. Tuy theo tinh chat cua nganh dao tao, vao dau hoc ky cuoi cung cua khoa hoc, sinh vien dang ky hoc phan tot nghiep theo cac hinh thuc: do an tot nghiep, khoa luan tot nghiep; thi tot nghiep cuoi khoa;...

Cấp bằng tốt nghiệp (10/01/2018)

Dieu 28. Cap bang tot nghiep 1. Bang tot nghiep dai hoc duoc cap theo nganh dao tao chinh va chuyen nganh dao tao. Hang tot nghiep duoc xac dinh theo diem trung binh chung tich luy cua toan khoa hoc, nhu sau: Xep loai Diem trung binh chung tich...

Điều kiện, tiến độ xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp (10/01/2018)

Dieu kien, tien do xet tot nghiep va cong nhan tot nghiep 1. Nhung sinh vien co du cac dieu kien sau thi duoc xet va cong nhan tot nghiep: a) Cho den thoi diem xet tot nghiep khong bi truy cuu trach nhiem hinh su hoac khong dang trong thoi gian bi...

Phúc tra và khiếu nại điểm. (10/01/2018)

Dieu 30. Phuc tra va khieu nai diem. 1. Thoi han nop don: Sinh vien co the lam don (theo mau) xin phuc tra bai thi ket thuc hoc phan (diem Y) cua minh hoac lam don khieu nai ket qua thi cua nguoi khac trong vong 07 ngay ke tu khi cong bo ket qua thi...

Xử lý sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra (10/01/2018)

Dieu 31. Xu ly sinh vien vi pham cac quy dinh ve thi, kiem tra. 1. Trong khi du kiem tra thuong xuyen, thi ket thuc hoc phan (goi chung la thi) neu vi pham quy che, sinh vien se bi xu ly doi voi tung hoc phan da vi pham. 2. Sinh vien di thi ho hoac...

 Quyền của sinh viên (10/01/2018)

 Quyen cua sinh vien 1. Duoc nhan vao hoc dung nganh nghe da dang ky du tuyen neu du cac dieu kien trung tuyen theo quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao va Hoi dong tuyen sinh Nha truong. 2. Duoc ton trong va doi xu binh dang; duoc cung cap day du...

Nhiệm vụ của sinh viên (10/01/2018)

Nhiem vu cua sinh vien 1. Chap hanh chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc va cac quy che, noi quy, dieu le cua Nha truong. 2. Khi den truong hoc tap va cong tac, sinh vien phai chap hanh quy dinh dong phuc (dau toc, mu,...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN