Vắng thi có phép (điểm P)

Vang thi co phep (diem P)

a) Diem P duoc Khoa/Vien/ Phong Khao thi va DBCL cap cho sinh vien trong truong hop:

- Sinh vien da dang ky hoc phan, da hoc va du dieu kien du thi hoc phan do.

- Vi nhung ly do chinh dang (om dau, tai nan, hoan canh dac biet ve gia dinh, du thi Olympic...) nen vang mat trong buoi thi ket thuc hoc phan.

b) Thu tuc de duoc nhan va tra diem P:

- De duoc nhan diem P, cham nhat 7 ngay sau khi om hoac tai nan trong dot thi, sinh vien phai nop cho Phong Khao thi va DBCL mot bo ho so gom:

+ Don xin nhan va tra diem P (theo mau), trong do co xac nhan diem X cua Truong Bo mon quan ly hoc phan, xac nhan cua CVHT / GVK.

+ Bang chung hop le kem theo (neu om dau, tai nan thi phai co Benh an cua benh vien va duoc Truong tram Y te Truong xac nhan).

+ Ban sao ket qua dang ky hoc phan cung bien lai nop hoc phi cua hoc ky.

- Trong thoi han toi da 02 hoc ky, sinh vien phai xin phieu thi cua Phong Khao thi va DBCL de duoc du thi va xoa diem P.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN