Nghỉ ốm

Dieu 13. Nghi om

1. Sinh vien bi dau om, tai nan trong qua trinh hoc tap, phai lam cac thu tuc sau day:

a) Cham nhat 07 ngay sau khi bi om hoac tai nan, sinh vien nop cho Phong CTSV bo Ho so gom: Don trinh bay co xac nhan cua CVHT, GVK va Truong Khoa; Benh an co xac nhan cua benh vien tu cap huyen tro len va duoc Truong tram Y te truong xac nhan.

b) Sau khi duoc Phong CTSV chap thuan, sinh vien sao bo Ho so noi tren them 03 ban de nop cho: Phong Dao tao, GVK, Bo mon co hoc phan. Sinh vien luu giu bo goc.

2. Tuy theo tinh trang benh tat, so ngay nghi va thoi diem nghi om Phong CTSV va Phong Dao tao se huong dan sinh vien cac thu tuc can thiet nhu: hoc bu, lam bai kiem tra bu...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN