Mục tiêu đào tạo và Chương trình đào tạo của Trường ĐHHHVN

Dieu 2. Muc tieu dao tao va Chuong trinh dao tao

1. Muc tieu dao tao cua Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam la dao tao ra nhung cu nhan, ky su:

a) Co kien thuc co ban, co chuyen mon sau rong, co ky nang thuc hanh tot va kha nang thich ung cao trong moi truong lam viec sau nay.

b) Co nang luc tiep can nhanh va ung dung hieu qua cong nghe hien dai, giai quyet tot nhung van de khoa hoc va ky thuat thuoc linh vuc duoc dao tao.

c) Co phuong phap lam viec khoa hoc va chuyen nghiep, biet tu duy he thong va tu duy phan tich, co kha nang tac nghiep doc lap va sang tao, co kha nang giao tiep va lam viec theo nhom, dat chuan ve ngoai ngu va tin hoc, hoi nhap duoc trong moi truong quoc te.

d) Co suc khoe tot, co kien thuc ve giao duc quoc phong - an ninh, dat chuan muc dao duc, trung thanh voi To quoc, phuc vu tot dat nuoc va xa hoi.

2. Chuong trinh dao tao (sau day goi tat la chuong trinh) cua tung chuyen nganh duoc duoc cau truc tu cac hoc phan bat buoc va hoc phan tu chon thuoc hai khoi kien thuc: giao duc dai cuong va giao duc chuyen nghiep, bao gom cac noi dung: trinh do dao tao; doi tuong dao tao, dieu kien nhap hoc va dieu kien tot nghiep; muc tieu dao tao, chuan kien thuc, ky nang cua nguoi hoc khi tot nghiep; khoi luong kien thuc ly thuyet, thuc  hanh, thuc tap; ke hoach dao tao theo thoi gian thiet ke; de cuong chi tiet cua tung hoc phan. Chuong trinh dao tao duoc xay dung, sua doi, cap nhat theo quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao nham dap ung nhu cau xa hoi.

3. De cuong chi tiet cua tung hoc phan ghi ro so luong tin chi, hoc phan tien quyet, hoc phan hoc truoc, noi dung ly thuyet, thuc hanh, bai tap va cach thuc danh gia hoc phan, giao trinh, tai lieu tham khao va dieu kien thi nghiem, thuc hanh, thuc tap phuc vu hoc phan.

4. Tren co so quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao, Hieu truong Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam quy dinh khoi luong kien thuc cho cac chuong trinh nhu sau:

- Tu 95-100 tin chi doi voi chuong trinh dao tao trinh do cao dang 3.0  nam.

- Tu 125-130 tin chi doi voi chuong trinh dao tao trinh do dai hoc 4.0 nam.

- Tu 145-155 tin chi doi voi chuong trinh dao tao trinh do dai hoc 4.5 nam.

Can cu vao khoi luong kien thuc cua tung chuong trinh, Hieu truong quy dinh cong tac to chuc quan ly, noi dung va ke hoach dao tao tung hoc ky, nam hoc.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN