Miễn thi

Mien thi

Mien thi la mot hinh thuc thuong diem cho sinh vien da dang ky va hoan thanh xuat sac cac yeu cau bat buoc cua hoc phan, dong thoi dat diem cao trong cac ky thi Olympic cap Truong hoac cap Quoc gia. Ngoai phan thuong ve vat chat, Nha truong con thuong ve diem cho sinh vien nhu sau:

 

Muc giai

Giai thuong ve diem (thang diem 10)

CAP TRUONG

Giai Nhat

Cong them 2 diem vao diem danh gia hoc phan (Z)

Giai Nhi

Cong them 1 diem vao diem danh gia hoc phan (Z)

Giai Ba

Cong them 1 diem vao diem danh gia hoc phan (Z)

CAP QUOC GIA

Giai Nhat

Z = 10

Giai Nhi

Z = 10

Giai Ba

Z = 10

Giai Khuyen khich

Z = 9

 

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN