KYOCERA - VSIP TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2018

KYOCERA - VSIP TUYEN DUNG NHAN SU 2018

Vi tri tuyen dung
  1. Pho Phong QC cong doan
  2. Pho phong Nhap xuat hang hoa
  3. Phien dich tieng Nhat
  4. Phien dich tieng Nhat
  5. NV Tuyen dung
  6. NV Quan ly san xuat (BP Che tao linh kien)
  7. NV Ky thuat Khuon
  8. Nhan vien quan ly hang ngoai
  9. Nhan vien ky thuat san xuat muc in 1
  10. Tro ly  ky thuat san xuat muc in 2
  11. Nhan vien Khai thac san pham
  12. Nhan vien quan ly chat luong cong doan
  13. Nhan vien Ky thuat che tao co khi
  14. Nhan vien Ky thuat san xuat
  15. Nhan vien cai tien che tao
Chi tiet moi cac ban xem file excel dinh kem
Dang ky phong van, cac ban gui CV tieng Anh tieu de: PV-kyocera-ho ten-sdt
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
 
 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN