Khối lượng đăng ký, điều kiện đăng ký tín chỉ học tập

Khoi luong dang ky, dieu kien dang ky tin chi hoc tap

a) Khoi luong hoc tap ma moi sinh vien phai dang ky trong hoc ky (Hoc ky I-B va Hoc ky II) tu 12 den 30 tin chi. Doi voi nhung sinh vien dien canh bao hoc tap, Nha truong cho phep dang ky so tin chi toi thieu la 6TC va toi da la 14TC de co dieu kien cai thien ket qua hoc tap. Rieng doi voi Hoc ky I-A dang ky khong qua 12TC (tru hoc phan thuc tap) va khong quy dinh muc toi thieu.

b) Viec dang ky cac hoc phan phai bao dam dieu kien tien quyet, dieu kien truoc sau cua chuong trinh giao duc dao tao.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN