Hướng dẫn sinh viên quay trở lại học sau khi nghỉ học dài ngày.

Huong dan sinh vien quay tro lai hoc sau khi nghi hoc dai ngay.

Buoc 1. SV phai lam don theo bieu mau BM.01.QT.CTSV.05 (hoac tai tai trang web: vimaru.edu.vn - Phong Cong tac SV - muc van ban). Dien day du thong tin, ky vao don vao don va xin y kien gia dinh. Xin y kien va xac nhan cua Cong an dia phuong vao don (ve viec chap hanh phap luat trong thoi gian cu tru tai dia phuong - co dong dau). Nop don tai van phong Khoa/Vien (co SV) va xin y kien cua Ban chu nhiem Khoa (Don vi co SV) de xep lop.

Buoc 2. Trong thoi gian 01 thang truoc khi bat dau hoc ky SV nop ho so tai phong CTSV, ho so bao gom:

+ Don xin tro lai hoc tap, Quyet dinh nghi hoc tam thoi, Bang ket qua hoc tap (Trong truong hop tro lai hoc tap vi li do ca nhan).

+ Don xin tro lai hoc tap, Quyet dinh nghi hoc tam thoi, giay xac nhan cua Benh vien va Truong tram Y te Truong du suc khoe de tro lai hoc tap (Trong truong hop tro lai hoc tap vi li do om dau).

Buoc 3. Phong CTSV xem xet ho so, neu du dieu kien va hop le se lam quyet dinh trinh Ban Giam hieu ki duyet.

Buoc 4. Phong CTSV chuyen Quyet dinh duoc phep quay tro lai hoc cua SV ve Khoa/Vien.

Buoc 5. SV nhan Quyet dinh tro lai hoc tap tai Khoa/Vien.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN