Học cùng lúc hai chương trình

Dieu 16. Hoc cung luc hai chuong trinh

1. Sinh vien hoc cung luc hai chuong trinh la sinh vien co nhu cau dang ky hoc them mot chuong trinh thu hai de khi tot nghiep duoc cap hai van bang.

2. Dieu kien va thu tuc de hoc cung luc hai chuong trinh:

a) Dang la sinh vien he dai hoc, cao dang cua Nha truong va da hoan thanh it nhat mot hoc ky. Khong thuoc dien hoc luc yeu (diem trung binh chung tich luy (TBCTL) ? 2,0). Khong no hoc phi.

b) Sinh vien tu nguyen dang ky hoc cung luc hai chuong trinh (theo mau) gui ve Phong Dao tao de Nha truong xet tuyen. Thoi diem xet tuyen hang nam nhu sau:

   - Dot 1: trong thang 4 (de kip dang ky hoc tap hoc ky IA & IB).

   - Dot 2: trong thang 10 (de kip dang ky hoc tap hoc ky II).

          3. Trong qua trinh SV hoc cung luc 02 (hai) chuong trinh, neu diem trung binh chung hoc ky cua chuong trinh dao tao thu nhat dat duoi 2.00 thi phai dung hoc them chuong trinh dao tao thu hai o hoc ky tiep theo.       

4. Thoi gian toi da duoc phep hoc doi voi sinh vien hoc cung luc hai chuong trinh la thoi gian toi da quy dinh cho chuong trinh thu nhat.

5. Khi hoc chuong trinh thu hai, sinh vien duoc bao luu diem cua nhung hoc phan co noi dung va khoi luong kien thuc tuong duong co trong chuong trinh thu nhat.

6. Sinh vien chi duoc xet tot nghiep chuong trinh thu hai, neu co du dieu kien tot nghiep o chuong trinh thu nhat va lam don xin xet tot nghiep o chuong trinh dao tao thu 2.

7. Viec xet ket qua hoc tap cua sinh vien (canh bao hoc tap, xet hoc bong, ...) chi su dung ket qua hoc tap cua cac hoc phan thuoc chuong trinh dao tao thu nhat. Diem cac hoc phan rieng cua chuong trinh dao tao thu hai khong dung de tinh diem trung binh chung hoc ky (TBCHK), TBCTL hoac bao luu diem cho chuong trinh dao tao thu nhat, khong dung de xet hoc bong ma chi dung de tinh diem TBCTL cho chuong trinh dao tao thu 2.

8. Sinh vien vi pham ky luat bi dinh chi hoc tap 01 nam thi se phai ngung hoc o chuong trinh thu hai.

9. Sinh vien dang hoc hai chuong trinh phai sinh hoat lop va chiu su quan ly cua lop sinh vien trong chuong trinh dao tao thu nhat theo dung quy che va quy dinh hien hanh cua Bo Giao duc va Dao tao va cua Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam.

10. Sinh vien phai dong hoc phi cho cac hoc phan rieng cua chuong trinh dao tao thu 2 (ke ca cac truong hop hoc lai, cai thien diem, ky thi phu ...) theo don gia tin chi quy dinh rieng cho doi tuong hoc cung luc 2 chuong trinh. Khong ap dung che do mien giam hoc phi, che do hoc bong doi voi sinh vien dang hoc chuong trinh dao tao thu hai.

11. Chi tiet ve hoc cung luc hai chuong trinh co quy dinh rieng.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN