Đánh giá học phần

Danh gia hoc phan

Phuong thuc tinh diem qua trinh (diem X) do cac Bo mon de xuat va Truong Khoa/Vien/Trung tam phe duyet de thuc hien, gui 01 ban ve Phong Khao thi & Dam bao chat luong de luu tru  de kiem tra, doi chieu khi can thiet. Hinh thuc to chuc thi ket thuc hoc phan phai duoc cap nhat hang nam trong de cuong chi tiet hoc phan. Giang vien co trach nhiem huong dan cach thuc tinh diem hoc phan cho sinh vien truoc khi bat dau giang day.

a) Doi voi hoc phan loai I

Z = 0,5X + 0,5Y

Trong do:

Z: diem danh gia hoc phan;

X: diem qua trinh hoc tap, gom co cac thanh phan: danh gia y thuc, thai do tham gia  hoc tap; phan kiem tra viec ghi nho kien thuc va tu hoc; phan van dung kien thuc.

Y: diem thi ket thuc hoc phan.

De duoc du thi ket thuc hoc phan, sinh vien phai dam bao tham du it nhat 75% thoi gian theo ke hoach hoc tap va tat ca cac diem thanh phan  Xi ? 4. Truong hop khong du dieu kien du thi thi ghi X = 0 va Z = 0 (khong du dieu kien du thi).

Diem thi ket thuc hoc phan (Y) phai dam bao dieu kien ? 2. Truong hop Y < 2 thi  Z = 0. Diem X, Y, Z duoc lay theo thang diem 10, lam tron den 1 chu  so sau dau phay.

b) Doi voi hoc phan loai II

Z = Y

Diem thi ket thuc hoc phan (Y) phai dam bao dieu kien ? 2. Truong hop Y<2 thi  Z=0. Diem Y, Z duoc lay theo thang diem 10, lam tron den 1 chu  so sau dau phay.

Rieng doi voi cac hoc phan Giao duc the chat va Giao duc Quoc phong - An ninh chi danh gia ket thuc hoc phan theo 02 muc Dat hoac Khong dat va ket qua phai duoc cap nhat kip thoi vao phan mem quan ly dao tao chung cua Nha truong de phuc vu xet tot nghiep.

c) Quy doi thang diem va  tinh diem Z

Diem Z sau khi duoc tinh theo thang diem 10 duoc quy doi sang thang diem 4 va thang diem chu nhu sau:

 

Thang diem 10

Thang diem chu

Thang diem 4

Dat

9,0 - 10,0

A+

4

8,5 - 8,9

A

4

8,0 - 8,4

B+

3,5

7,0 - 7,9

B

3

6,5 - 6,9

C+

2,5

5,5 - 6,4

C

2

5,0 - 5,4

D+

1,5

4,0 - 4,9

D

1

Khong dat

0,0 - 3,9

F

0

 

2. Quy trinh cho diem X, Y, Z:

a) Moi giang vien khi len lop phai mang theo Bang theo doi hoc tap cua sinh vien de cap nhat thong tin. Giang vien truc tiep ra de kiem tra, tru bai thi ket thuc hoc phan. Giang vien co trach nhiem tinh diem X, xin xac nhan cua Truong Bo mon va thong bao cong khai va cap cho lop sinh vien 01 ban sao Bang theo doi hoc tap cua sinh vien trong buoi hoc cuoi cung cua hoc phan.  Giang vien gui cho Truong Bo mon ban chinh.

b) Sau khi co ket qua thi ket thuc hoc phan (diem Y):

- Doi voi cac hoc phan do Bo mon chu tri to chuc thi: Bo mon nhap diem Y vao phan mem va in ket qua thi, gui ket qua ve GVK va thong bao tren bang tin cua don vi.

- Doi voi cac hoc phan thi tap trung do Phong Khao thi & Dam bao chat luong to chuc:

+ Truoc khi thi it nhat 05 ngay, Truong Bo mon gui Bang theo doi hoc tap cua sinh vien (lap thanh 3 bo) de luu (01 bo) va gui ve Phong Khao thi & Dam bao chat luong (01 ban) va bo phan giao vu Khoa/Vien/Trung tam (01 ban).

+ Giao vu Khoa/Vien/Trung tam co trach nhiem nhap diem X truoc khi thi. Sau khi cac Bo mon nop ket qua cham thi, Phong Khao thi & Dam bao chat luong cung voi 02 giang vien cua Bo mon nhap: Diem Y-Phach, sau do nhap Phach-SBD. Ngay sau do diem Z se duoc phan mem tu dong tinh toan theo mot trong cac cong thuc tren va in ket qua. Hai giang vien se cung ky xac nhan ket qua Z voi Phong Khao thi & Dam bao chat luong va in sao thanh 3 ban de gui cho Bo mon, GVK va Lop hoc phan (thong qua GVK).

Dieu 19. Cong tac to chuc thi va luu tru bai thi

1. Nha truong to chuc mot ky thi chinh cuoi moi hoc ky. Ngoai ra con co 02 ky thi phu hang nam danh cho sinh vien da du thi hoc phan lan 1 bi diem F va tren co so dang ky tu nguyen: dot 1 vao thang 3 va 4 cho sinh vien bi diem F cac hoc phan trong Hoc ky I-B cua nam hoc hien tai; dot 2 vao thang 10 va 11 hang nam cho sinh vien bi diem F cac hoc phan trong Hoc ky II cua nam hoc truoc do va hoc ky I-A cua nam hoc hien tai . Ket qua cua ky thi phu chi duoc dung de tinh diem tich luy, khong duoc dung de tinh diem chung binh chung hoc ky. Neu da du thi hoc phan tai ky thi phu ma ket qua diem hoc phan van la F thi sinh vien phai dang ky hoc lai hoc phan do. Sinh vien co diem F thi lan 1 co the dang ky hoc lai ma khong can dang ky tham gia cac ky thi phu o tren.

2. Thoi gian danh cho on thi moi hoc phan ty le thuan voi so tin chi cua hoc phan do, it nhat 2/3 ngay cho moi tin chi (tru cac truong hop hoc lai, hoc cai thien diem).

3. Cong tac quan ly diem va luu tru bai thi

a) Cac bai kiem tra thuong xuyen trong danh gia qua trinh sau khi duoc giang vien cham, chua, vao diem phai tra cho sinh vien truoc khi ket thuc giang day cua hoc ky. Giang vien giai quyet moi khieu nai cua sinh vien truoc khi duyet dieu kien du thi hoc phan.

b) Cac bai thi viet do Nha truong, cac Khoa, Vien, Trung tam, Bo mon to chuc va bai tap lon, do an mon hoc duoc luu tru trong 2 nam.

c) Bang theo doi hoc tap cua sinh vien do Bo mon va giang vien luu tru trong 5 nam.

d) Bang "Ket qua danh gia hoc phan" gom co cac diem X, Y, Z phai co chu ky cua ca hai giang vien cham thi va Truong bo mon. Bang "Ket qua danh gia hoc phan" duoc gui ve Van phong khoa, Phong Khao thi & Dam bao chat luong va cong bo cong khai cho sinh vien biet cham nhat mot tuan sau khi ban giao bai de cham thi, duoc luu tru it nhat 5 nam tai don vi to chuc thi.

Giang vien cham thi chiu trach nhiem ghi day du cac thong tin trong cac bang "Ket qua danh gia hoc phan". Viec sua chua trong truong hop ghi nham chi do giang vien cham thi thuc hien va phai co chu ky xac nhan cua Truong Bo mon ben canh vi tri sua chua.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN