Cảnh báo học tập

Dieu 23. Canh bao hoc tap

Canh cao hoc tap la hinh thuc canh bao cho sinh vien ve ket qua hoc tap yeu kem cua ban than cuoi moi hoc ky, dong thoi la co so de Nha truong xem xet buoc thoi hoc.

Canh bao hoc tap co 2 muc, co tinh tich luy va tinh giam nhe. Tai thoi diem tien hanh xu ly hoc tap cuoi moi hoc ky (tru hoc ky sinh vien duoc phep nghi tam thoi theo quy dinh trong Dieu 15), cac muc canh bao hoc tap duoc quy dinh nhu sau:

1. Canh bao hoc tap muc 1 ap dung cho cac sinh vien neu roi vao mot trong cac truong hop sau:

a) Diem trung binh chung hoc ky dat duoi 0,80 doi voi hoc ky dau cua khoa hoc, duoi 1,00 doi voi cac hoc ky tiep theo.

b) Diem trung binh chung tich luy dat duoi 1,20 doi voi sinh vien nam thu nhat, duoi 1,40 doi voi sinh vien nam thu hai, duoi 1,60 doi voi sinh vien nam thu ba hoac duoi 1,80 doi voi sinh vien cac nam tiep theo va cuoi khoa.

2. Canh bao hoc tap muc 2 ap dung cho cac sinh vien da bi canh bao muc 1, nhung ket qua cua lan xu ly tiep theo van khong duoc cai thien (tiep tuc vi pham vao mot trong cac truong hop noi tren va tiep tuc thuoc dien bi canh bao).

3. Ghi chu: Sinh vien da bi canh bao hoc tap o muc 1 hoac 2, neu trong lan xu ly hoc tap hoc ky tiep theo ket qua hoc tap duoc cai thien va khong thuoc dien bi canh bao trong hoc ky do thi muc canh bao se duoc ha xuong mot muc.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN