09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-LDTBXH_308405-HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 862015NĐ-CP

xin mời xem file đính kèm:

1/ 09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-LDTBXH_308405-HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 862015NĐ-CP

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DER3pRRVRfUFBDQkU/view?usp=sh...

2/ 118-QĐ-ĐHHHVN-CTSV-QUYẾT ĐINH BAN HÀNH VỀ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEQ251Y1JLdU9VNDQ/view?usp=sh...

3/ 119-QĐ-ĐHHHVN-CTSV-QUY CHẾ LƯU HỌC SINH TRƯỜNG ĐHHHVN

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEQ19BQk9xaE5UN1E/view?usp=sh...

4/ 36_2015_TT-BLDTBXH_291500-HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DES2RNTXpxVjVEYXc/view?usp=sh...

5/ 44-2007-QD-BGDDT- QĐ VỀ HỌC BỔNG KKHT

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DER1d4aDNGaGtqeHc/view?usp=sh...

6/ Nghi_dinh_86_2015_ND_CP-QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEeVhUWTdqMnVtbzA/view?usp=sh...

7/ QĐ 1733- 25082016 - BAN HÀNH QUY CHẾ CTSV

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DENVAzNnVGUzI0T0E/view?usp=sh...

8/ QĐ 2735- 22122016 Quyết định ban hành quy định xét cấp HBKKHT

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEUGZ3MS1VazZqUjQ/view?usp=sh...

9/ QĐ 3572-24122015 ĐIỀU CHỈNH KHUNG ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEenpwNnZrOU1GVEE/view?usp=sh...

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN